مشاور مدیریت

مشاور مدیریت، ارتقای عملکرد مدیریتی، تحلیل و اصلاح مشکلات سازمانی ،

مشاور مدیریت

مشاور مدیریت، ارتقای عملکرد مدیریتی، تحلیل و اصلاح مشکلات سازمانی ،

مشاور مدیریت


علی خویه
www.khooyeh.ir
مشاور ارشد مدیر عامل
مشاور مدیران برتر شرکت های بزرگ
مشاور ارشد مدیران عامل سازمان های ملی و بین المللی
مشاور ارشد مدیران عامل و اعضای هیات مدیره برند های معتبر
----------------------------

شرکت مشاور مدیریت
خدمات مشاوره مدیریت
گروه مشاوره مدیریت
مشاوره مدیریت کسب و کار
مشاوره مدیریت استراتژیک
مشاوره بازاریابی و فروش

آخرین مطالب

žسامانه برنامه ریزی منابع سازمان

پنجشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۱۰ ب.ظ
برگزاری دوره های آموزشی در سازمان شما
برنامه‌ریزی منابع سازمانی (Enterprise resource planning)

žسامانه برنامه ریزی منابع سازمان

علی خویه
www.khooyeh.com
www.khooyeh.ir
www.gmas.ir
مشاور ارشد مدیر عامل
مشاور مدیران برتر شرکت های بزرگ
مشاور ارشد مدیران عامل سازمان های ملی و بین المللی
 • žسامانه برنامه ریزی منابع سازمان
 • ž
  ((ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

سیستم برنامه ریزی سازمان

 

امروزه مدیران جهت اداره کارآمد و بهره گیری موثرازمنابع یک سازمان نیازمند برنامه ریزی هستند.سازمانها امروزه در جهت جهانی شدن رقابت می کنند.تغییرات و پیچیدگی فعالیت های کسب و کاروافزایش رقابت باعث شده تا ازآخرین فناوری اطلاعات تحت عنوان ERP درزمینه فعالیت سازمانها با هدف اعمال مدیریت یکپارچه برمنابع سازمان وایجاد ارتباط بهتر بین اجزای مختلف  یک سازمان وساختاری قابل اعتماد و اطمینان؛استفاده گردد.

 • žتاریخچه ERP :
 • žازاوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی،ظهور نرم افزارهای یکپارچه ای تحت عنوان ERPبا هدف استفاده در سازمانهای بزرگ،توسعه زیادی پیدا کردند این نرم افزارها سیستمهای از پیش طراحی شده ای هستند که پس از اندک تغییراتی در آنها توسط مشاوران پیاده سازو مشاوران تحلیل گرفرایند سازمانی پیاده سازی و اجرا می شوند.
 • žاین نرم افزارها برخلاف نرم افزارهای قدیمی که در سازمانها و از طریق واحدهای مختلف سازمانی توسعه پیدا می کردند؛مجموعه ای یکپارچه هستند که دارای ماژولهای مختلف بوده و هر زمان که نیاز به اضافه کردن ماژول دیگری به آنها باشد ، این کار به راحتی صورت می گیرد.
 • žهمچنین ارتباط مثبت ناشی از به کارگیری سیستم ERP دو تا سه سال بعد از به کارگیری این سیستم آشکار می شود.
برنامه‌ریزی منابع سازمانی (Enterprise resource planning)

برنامه‌ریزی منابع سازمانی (Enterprise resource planning)

 • žتعاریف بسیار زیادی برای ERP ارائه شده است از جمله:
 • žسامانه برنامه ریزی منابع سازمان سامانه ایست که همه بخش ها و وظایف یک سازمان را در بستر فن آوری اطلاعات به روشی که بتواند همه نیازهای بخش های مختلف سازمان را تامین کند؛یکپارچه می کند و منابع سازمان را با سرعت،دقت و کیفیت بالاتر در اختیار مدیران سطوح مختلف سازمانی قرارمی دهد تا بتوانند در جهت بهبود فرآیند برنامه ریزی و تصمیم گیری ازآن کمک بگیرند.(مجله حسابدارشماره ۲۴۰ص۶۰)
 • žERPیک بسته نرم افزاری تجاری است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمامی بخشهای سازمان از جمله مالی،حسابداری،منابع انسانی،زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان است.(DAVENPORT1998)
 • žERP یک پایگاه داده،یک برنامه کاربردی و یک واسطه یکپارچه در تمامی سازمان است.(TADJER1998)

 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (Enterprise resource planning)

 • žانجمن کنترل تولید و موجودی آمریکا ERPرا بصورت زیر تعریف می کند:
 • روشی برای برنامه ریزی و کنترل موثرتمامی منابع مورد نیازبرای دریافت،تولید،ارسال و پاسخگویی به نیازهای مشتریان،در شرکتهای تولیدی،توزیعی و خدماتی است.
 • ERPیک راه حل مبتنی بر فناوری اطلاعات است که تمام منابع سازمان را توسط یک سیستم به هم پیوسته با سرعت،دقت ؛کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می دهد ، تا بطورمناسب فرآیند برنامه ریزی و عملیات سازمان را مدیریت نمایند.
 • مبانی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان:
 • مجموعه نرم افزارهای جامع سیستم ERP شامل:مجموعه نرم افزارهای کاربردی حوزه حسابداری و مالی؛مدیریت پروژه منابع انسانی؛مدیریت کیفیت مواد؛مهندسی؛توزیع و فروش؛تولید؛ساخت و … است.به گونه ای طراحی می گردد که جریان اطلاعات بین همه فرآیندهای درون سازمانی اجرا و تسهیل گردد.این سامانه مبتنی بر فن آوری اطلاعات است و اطلاعات منابع سازمان را با سامانه های به هم پیوسته با سرعت؛دقت و کیفیت بالا در اختیار مدیران مختلف سازمان قرار می دهد.

 

پنج روش راهکارهای مدرن ERPدر افزایش چابکی کسب و کار

 

۱- هوش تجاری بی درنگ

۲- تشویق به بهبود در فرآیند های کسب وکار

۳- بهره گیری از فناوری های همراه

۴- خود کار سازی در سطح کاربر نهایی

۵- بهره مندی از معماری ابری و طراحی ماژولی

 

 fj1

علی خویه

برگزاری دوره های سازمانی

 

 

 • žتعریف هوش تجاری بی درنگ

در دنیای مدام در حال تغییر و درست به موقع امروز ، مدیران کسب و کار فرصت و امکان منتظر ماندن چند روزه و چند هفتگی برای تحلیل ها را ندارند.برای مثال اگر مدیران بخواهند قیمت گذاری یک سفارشفروش جدید را بهبود بخشند . نیاز به اطلاعات قابل اتکا برای محاسبه حاشیه سود مناسب دارند .در بسیاری موارد اقلام بهای تمام شده کالای فروش رفته

بسیار فرار و غیر قابل اتکا هستندبرای مثال بهای خریدها وحمل.

 

تشویق برای بهبود در فرایند کسب و کار

توان هر تصمیم گیرنده مسئول در کسب و کار دراتخاذ این تصمیم ها در زمان مناسب ، و در هر مکانی که حضور دارندمی تواند چابکی و پاسخ گویی هر شرکت را بالا ببرد.

 

تعریف بهره گیری ازفناوری های همراه

با یک مثال این مورد را توضیح میدهم

 • žیک مشتری ، رایا نامه ای به یک تامین کننده ارسال می کند مبنی بر این که به دنبال تغییر یک سفارش در عرض چند دقیقه آتی است .اگر تامین کننده تمام روزش را در حال مذاکره در خصوص یک پیشنهاد خوب باشد ممکن است قادر به برقراری تماس با وی یا قرار گرفتن جلوی صفحه نمایش رایانه اش نباشدو با وجود ساختار نوین برنامه ریزی منابع سازمان ، تامین کننده می تواند سفارش را از طریق تلفن همراه هوشمندش به روز رسانی کند.

 

تعریف خودکار سازی در سطح کاربر نهایی

باعث مبشود که کسب وکارها فعالیت خودرا سریع ترو هوشمندتر انجام دهند و اثر بخش تر کارکنند واین خودکار سازی باعث میشود که اطلاعات سریعتر و به طور خودکار جمع گردد.برنامه ریزی منابع سازمان با خودکار سازی فعالیتهای بنیادی کسب و کار، نقشی حمایتی در ترویج چابکی در سازمان دارد.

 

برنامه‌ریزی منابع سازمانی (Enterprise resource planning)

تعریف بهره گیری از معماری ابری و طراحی ماژولی 

طراحی پایدار است که اطلاعات صحیح را از منابع صحیح بگیرد و آن را به یک روش معنا داربرای تصمیم گیرندگان ارائه کند .برای مثال مرتبط سازی اطلاعات از زمان برگه ها ، صورت حساب های الکترونیکی ، کوپن های مشتریان ، حقوق و غیره سامانه های برنامه ریزی منابع سازمان می تواند به یک مدیر فناوری اطلاعات بگوید که نه تنها چه میزان برای پشتیبانی از سازمان در این هفته هزینه کرده بلکه بگوید پشتیبانی یک نرم افزار خاص در روز گذشته چه میزان برایش هزینه داشته است.

 

نتیجه گیری  

اگر شرکتها بخواهند برای چابک تر شدن از ابداعات فناوری به مثابه یک تخته شیرجه استفاده کنند موانع بر سر راه همگام سازی این ابداعات باید کم باشد رایانش ابری این موانع را کاهش می دهد خصوصا در شرایطی که نرم افزار به صورت یک خدمت ارائه میشود و همینطور شرکتها میتواند با استفاده از این نرم افزار کسب و کار بهتری داشته باشند. با دانلود نرم افزار، مسئولیتهای مدیریت سامانه به فروشنده منتقل میشود و شرکت میتواند تلاش بیشتری برای کسب و کارش انجام دهدو از نگرانیش در خصوص محیط فناوری اطلاعات پیچیده اش کم کند.


علی خویه
www.khooyeh.com
www.khooyeh.ir
www.gmas.ir
مشاور ارشد مدیر عامل
مشاور مدیران برتر شرکت های بزرگ
مشاور ارشد مدیران عامل سازمان های ملی و بین المللی
مشاور ارشد مدیران عامل و اعضای هیات مدیره برند های معتبر

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی